Kvalitetspolicy_old

Arbete och ansvar
Byrån är medlem i SRFkonsulternas förbund , redovisningskonsulters branschförbund. Vi är en
auktoriserad byrå som består av två auktoriserade redovisningskonsulter. Byrån följer REX, svensk
branschstandard för redovisningsuppdrag som är framtagen av SRF konsulterna . Vi tillämpar gällande
lagar, regler, branschpraxis samt god redovisningssed. SRF konsulterna utför kvalitetsuppföljning av
samtliga auktoriserade redovisningskonsulter minst vart sjätte år.
För att säkerställa vår kvalitet har vi arbetat fram arbetsrutiner och policys för verksamhetens processer.

Vi arbetar med kvalitetssäkring genom att dessa dokument utvärderas minst en gång per år
då vi säkerställ er dess relevans och aktuella innehåll för deras ändamål.
Byrån använder sig av ett programbaserat byråstöd utvecklat för vår bransch.

Programmet synliggör påminnelser i god tid för så väl kunders deadlines som för våra egna åtaganden i kundprocessen.
Detta bidrar till att vi har effektiva arbetsprocesser och det minimerar risken för att missa inlämningar eller
överenskommelser med kunder.
Vi arbetar ständigt med att identifiera och dokumentera brister i vår verksamhet. Åtgärder vidtas vid
behov.


Byråns kompetensutveckling
Vi är måna om att ständigt vara uppdaterade på nyheter och förändringar i gällande lagar, regler och
praxis. Vi bevakar därför ständigt aktuella kursutbud, godkända enligt SRF konsulternas kvalitetskrav.
Vi utvärderar årligen vilka kunskaper vi behöver förbättra eller fördjupa oss i, och går utbildningar som
ger oss ny och relevant information och som ökar vår kompetens. Vi följer därmed SRF konsulternas
krav på auktoriserade redovisningskonsulters utbildningstid.
Vi arbetar med löpande kunskapsöverföring genom prenumerationer på nyheter inom skatt och
redovisning men även genom att delta på bland annat nyhetsdagar som tillhandahålls av olika aktörer
i branschen . Vi har byråmöten en gång i månaden där vi informerar varandra om uppdateringar och
nyheter som var och en har tagit del av och som är relevant för vårt sakområde.


Digitalt arbetssätt
Vi har antagit utmaningen i att göra våra processer så digitala som möjligt därför att vi tror att det finns
både kvalitetspotential och effektivitetspotential i ett sådant arbetssätt. Vi ser det även som en
långsiktig satsning i hållbarhet. Det digitala arbetssättet ställer krav på oss i att bevaka säkerheten för
våra kunders material och uppgifter i den digitala världen. Vi har därför en IT policy som beskriver vårt
förhållningssätt kring datasäkerhet.


Säkerhet
Genom att arbeta digitalt minskar vi hanteringen av kunders fysiska material. Det kundmaterial som vi
ändå förvaltar hos oss förvaras i låsta skåp på vårt kontor. Brandsläckare finns i direkt anslutning till
dessa skåp. När kontoret är obemannat hålls det låst och larmat. Inaktuellt kundmaterial strimlas i en
dokumentförstörare. Samtliga på by rån har tystnadsplikt för all information rörande byråns kunder.